Asset Publisher Asset Publisher

KOLEJNE MINY UNIESZKODLIWIONE

W ramach ogólnopolskiego projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, po poligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, realizowano także zadania na terenie Nadleśnictwa Świętoszów. W lipcu br. zakończono oczyszczanie saperskie 811,21 ha poradzieckiego poligonu oraz zlikwidowano 26 obiektów pochodzenia wojskowego (m.in. bunkry, ruiny budynków, gruzowiska).

Historia militarnego wykorzystywania terenu Nadleśnictwa Świętoszów sięga XIX wieku. Rozminowywane tereny to jedynie obrzeża poradzieckiego poligonu, a udało się odnaleźć i unieszkodliwić ponad 3,8 tys. przedmiotów niebezpiecznych – min, granatów, pocisków czy amunicji.

W trakcie prac odkryto także składowisko poradzieckich beczek z nieznanymi substancjami. Miejsce zostało zabezpieczone przez pracowników nadleśnictwa, a następnie przekazane do utylizacji przez Wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP – Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Świętoszów. Nie wykryto bojowych środków trujących. Zidentyfikowane substancje zaliczono do rozpuszczalników organicznych, inhibitorów korozji, a także związków wchodzących w skład tzw.  ćwiczebno-bojowych środków trujących. Nie stwierdzono skażenia powierzchni ziemi.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

- zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom nadleśnictwa, usługodawcom i korzystającym z lasu na powierzchniach objętych projektem;

- poprawienia stanu terenów chronionych w granicach obszarów Natura 2000;

- podniesienia walorów estetycznych lasów poprzez likwidację szpecących obiektów, ruin, śmietnisk;

- uporządkowania i uproduktywnienia powierzchni  w kierunku leśnym.