Asset Publisher Asset Publisher

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

                     OSOBOWYCH  PRZEZ NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW                       

  Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE(RODO) informujemy:

Administrator danych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Świętoszów , ul.Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów

Dane kontaktowe

Może Pani/Pan  skontaktować się z nami w następujący sposób:
listownie na adres: jak wyżej, poprzez adres email swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl,

telefonicznie: 75 731 12 59

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

obowiązek prawny / zgoda Pani/Pana / prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora / wykonanie umowy

Cele przetwarzania danych

nawiązanie i przebieg procesu  zatrudnienia, obsługa klientów  kontrahentów i petentów, wypełnianie działań ustawowych i statutowych, archiwizacja, realizacja umów, wypełnienie zadań powierzonych, rozpatrywanie skarg i wniosków, załatwianie spraw codziennych, przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu i ochrona mienia,

Odbiorcy danych

jednostki nadrzędne, podmioty upoważnione przepisami prawa,  podmioty upoważnione za Pani/Pana zgodą,

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Okres przechowywania

dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do realizacji celu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Panu danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się  do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.                                                                                                    
                                                                                                                                                                 Ponadto przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja wymogu ustawowego / umownego / zawarcia umowy

Podanie danych jest wymogiem ustawowym / w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podania danych w celu w nim opisanym. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Administratora zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Administrator nie zawrze umowy lub nie wykonana transakcji lub czynności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu