Asset Publisher Asset Publisher

Poszukiwanie miedzi

Odwierty celem poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi na terenie Nadleśnictwa Świętoszów

Na podstawie wydanej koncesji przez Ministra Środowiska w 2015 roku na terenie nadleśnictwa od trzech lat prowadzone są przez Śląsko Krakowską Kompanię Górnictwa Metali sp.

z o.o.  prace związane z poszukiwaniem złoża rud miedzi w przestrzeni „Nowiny”, położonej w granicach gmin: Żagań i Iłowa pow. żagański oraz gminy Osiecznica, pow. bolesławiecki.  Koncesja wyznacza jednocześnie obszar, na którym firma może wykonać odwierty, w tym roku wyznaczono lokalizację trzech odwiertów na naszym terenie w obrębie leśnym Ławszowa.

Fot. W terenie wyznaczone są 25 arowe powierzchnie, na których będą wykonywane odwierty

Tak wyglądał teren przekazany w 2018 roku, jest to jedna z trzech lokalizacji przewidziana do wykonania prac wiertniczych w bieżącym roku. Lokalizacja poszczególnych miejsc do wierceń wybierana jest w taki sposób, aby uniknąć wycinki drzew, przeważnie są to zręby lub grunty nieleśne (piaski, sukcesja).  Przed rozpoczęciem prac grunt w obowiązującej procedurze jest wyłączany z produkcji, a wykonawca wnosi ustalone opłaty.

Fot. Lokalizacja wiertni na utwardzonym placu.
 

Z wydzierżawionej powierzchni 25 arów zostaje wyodrębniony „plac wierceń” o powierzchni około  15 arów. Z „placu wierceń” zbierana jest wierzchnia warstwa gleby i wyrównywana powierzchnia.

Tak przygotowana powierzchnia zostaje wyłożona folią oraz płytami betonowymi. Miejsca, w których będą znajdowały się urządzenia i zbiorniki z paliwem dodatkowo zostają zabezpieczone matami sorbentowymi. „Plac wierceń”, od pozostałej części dzierżawionego terenu, jest oddzielany opaską odwadniającą. Dodatkowo w celu zminimalizowania zanieczyszczenia gruntów zostają podjęte następujące działania:

1. Urządzenie wiertnicze oraz budynki zaplecza, ustawiane  są na betonowych płytach drogowych.

2. Szczeliny pomiędzy płytami w miejscach narażonych na zanieczyszczenie płuczką lub olejami, są  wypełnione zaczynem cementowym.

3. Wiertnia zostaje wyposażona w środki do natychmiastowej neutralizacji zanieczyszczeń   ropopochodnych.

4. Ścieki socjalno-bytowe  gromadzone są w szczelnych zbiornikach i wywożone do utylizacji przez    uprawnioną firmę.

5. Odpady (zarówno wydobywcze jak i komunalne są sukcesywnie wywożone przez uprawnioną    firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia.

 Pozostała części dzierżawionej działki o powierzchni 10 arów, jest czasowo przeznaczona na zmagazynowanie wierzchniej warstwy gleby, zebranej z „placu wierceń”. W tej części działki nie przewiduje się innej ingerencji związanej bezpośrednio z procesem wiercenia otworu, poza czasowym magazynowaniem gleby do czasu jej ponownego rozplantowania w procesie prac rekultywacyjnych.

Fot. Przy likwidacji otworu wiertniczego pozostaje ślad w ziemi.

Po zakończeniu wierceń wykonawca przystępuje w 2,5 metrowym wykopie do likwidacji otworu wiertniczego w dwóch etapach:

- pierwszy etap polega na wtłoczeniu zaprawy cementowej w dwóch zakresach głębokości otworu,   która tworzy dwa korki cementu,

- drugi etap to likwidacja tzw. „kopanki” i polega na demontażu kręgów betonowych i obcięciu rury  na głębokości 2,30 poniżej terenu zaślepieniu otworu stalowym deklem przyspawanym do  pozostawionych rur.

Całość przykrywana jest betonową płytą z metalowa tablicą o wymiarach 30x40 cm z oznaczeniem nazwy otworu, głębokości odwiertu i terminem zakończenia prac. Po wykonaniu tych robót wykop zostaje zasypany, a na powierzchni rozplantowywana jest warstwa gleby urodzajnej ze ściółką i dodatkowo w ramach rekultywacji wykonawca wysiewa mieszankę nasion roślin motylkowych.

 

Fot. Rekultywacja wykonywana jest zgodnie z projektem zatwierdzonym przez starostę.

 

 

Fot. Końcowy etap rekultywacji – wschody roślin motylkowych.

Leśnicy otrzymują zwrotnie grunt gotowy do przyjęcia nasion lub sadzonek drzew leśnych, z których kiedyś wyrośnie dorodny las.