Asset Publisher Asset Publisher

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Nadleśnictwo Świętoszów co roku wykonuje zakres prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. Prace polegają głównie na:

- czyszczeniu i konserwacji rowów melioracyjnych mających wpływ na zachowanie prawidłowych stosunków wodnych w poszczególnych oddziałach leśnych,

- konserwacji i czyszczeniu przepustów w celu prawidłowego przepływu wód,

- utrzymywaniu zastawek w należytym stanie w celu regulacji poziomu zwierciadła wody w rowach (nawodnienie i odwodnienie).

Wykonanie wymienionych prac korzystnie wpływa na cały ekosystem leśny. Pozwala na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi – w czasie suszy zmagazynować potrzebną ilość wody a w czasie powodzi odprowadzić nadmiar. Zabiegi melioracyjne wpływają na polepszenie warunków siedliskowych.