Asset Publisher Asset Publisher

ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE POMNIKÓW PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Świętoszów znajduje się 11 pomników przyrody – drzew. W 2015 roku Fundacja Natura Polska i  Nadleśnictwo Świętoszów  wspólnie podjęli się ich zabezpieczenia i dodatkowego oznakowania. Przy każdym z pomników ustawiono tablicę informacyjną oraz zabezpieczono czterema słupkami granitowymi.

Pomnik przyrody to jedna z 10-ciu form ochrony przyrody określona w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

„Art. 40. 1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie."