Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania z lasu podczas zbiorów płodów runa leśnego

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru płodów runa leśnego Nadleśnictwo Świętoszów przypomina i prosi o przestrzeganie zapisów ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. jak również  Ustawy o ochronie przyrody które zabraniają:

1)  zanieczyszczania gleby i wód;

 2)  zaśmiecania;

 3)  rozkopywania gruntu;

 4)  niszczenia grzybów oraz grzybni;

 5)  niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

 6)  niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

 7)  zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

 8)  rozgarniania i zbierania ściółki;

 9)  wypasu zwierząt gospodarskich;

 10)  biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

 11)  wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

 12)  płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

 13)  puszczania psów luzem;

 14)  hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

15) wjazdu pojazdem silnikowym na tereny leśne

16) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi

Szczególnie przestrzegajmy zakazu wjazdu do lasu samochodem, motocyklem, motorowerem, quadem, powyższy zakaz dotyczy wszystkich dróg leśnych.

Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez nas parkingów i miejsc postoju.

Przypominamy też że Służba Leśna i Straż Leśna posiada uprawnienia do nakładania mandatów do 500zł za nieprzestrzeganie w/w zakazów

Służba Leśna nadleśnictwa  życzy przyjemnego korzystania z uroków i płodów naszych lasów.