Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż

Informacje dla nabywców drewna

Nadleśnictwo Świętoszów prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego  w korze w stanie nieprzerobionym w każdym ze swoich leśnictw, a także w siedzibie nadleśnictwa.

Szczegółowe informacje na temat gatunku i rodzaju drewna można uzyskać w nadleśnictwie, gdzie osoba zajmująca się marketingiem, wskaże odpowiednie leśnictwo.

Ceny  drewna  są  jednakowe  we  wszystkich  leśnictwach.  Do  każdej  ceny  doliczany jest  podatek VAT w wysokości 23%.

Warunki sprzedaży detalicznej określa aktualnie obowiązujące zarządzenie, którego treść jest ogólnie dostępna na stronie Portalu Leśno Drzewnego http://www.zilp.pl/drewno, oraz aktualne Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów w sprawie organizacji surowca drzewnego w Nadleśnictwie Świętoszów, którego treść wraz z obowiązującymi cennikami znajduje się na tablicy ogłoszeń przed kancelariami leśnictw.

Sprzedaż na rzecz klientów detalicznych prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych lub upoważnionych podleśniczych. Telefony do leśniczych, a także adresy kancelarii znajdują się na stronie nadleśnictwa w zakładce Kontakt.

Dokumentem wystawianym przez leśniczego jest asygnata, która wyszczególnia rodzaj zakupionego drewna, ilość, cenę, dane leśnictwa oraz leśniczego. Nadleśnictwo Świętoszów nie organizuje transportu. Przewóz drewna jest organizowany kosztem i staraniem nabywcy. Wywozu zakupionego drewna nabywca dokonuje w terminach wskazanych na asygnacie lub fakturze drogami wskazanymi przez leśniczego.

Sprzedaż drewna dla przedsiębiorców w Nadleśnictwie Świętoszów odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w danym roku dostępne na stronie Portalu Leśno Drzewnego http://www.zilp.pl/drewno.