Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne

 

Konsultacje społeczne

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów ogłasza konsultacje społeczne, proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych, których zakres obrazuje poniższa tabela: 

Kody siedlisk:

2330 - Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi;

3130 - Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z klas
           Litorelletea Isoëto-Nanojuncetea;

3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
           z Nympheion, Potamion;

3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

4030 - Suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-
           Arctostaphylion
;

7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością
           z Scheuchzerio–Caricetea nigrae);

9110 - Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion;

9170 - Grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum i subkontynentalny Tilio-
           Carpinetum;

9190 - Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae;

91D0 - Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
           uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum
i
           brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne;

91E0  - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis,
            Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae
, olsy źródliskowe;

91F0  - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum.

 

Uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwa Świętoszów: ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl do 29.03.2022 r.

Ponadto informuję, że po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do 19.04.2022 r., poprzez podanie stosownej informacji na stronie internetowej jednostki.

 

          W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych, ogłoszonych w dniu 07.03.2022 r., Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów wyznacza listę ekosystemów referencyjnych.

Tabela: Lista ekosystemów referencyjnych

        Jednocześnie mając na uwadze rolę podmiotów zewnętrznych w kształtowaniu listy ekosystemów referencyjnych, pragniemy podziękować wszystkim instytucjom, które przesłały akceptację ww. wykazu. Nie wniesiono uwag i wniosków.