Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Informacje o lasach nadleśnictwa od strony przyrodniczej , szacie roślinnej i świecie zwierzęcym

Lasy Nadleśnictwa Świętoszów to przede wszystkim bory zajmujące 96% powierzchni z dominującą sosną i niewielkim udziałem brzozy, świerka i modrzewia. Lasy Nadleśnictwa Świętoszów to przede wszystkim bory zajmujące 96% powierzchni z dominującą sosną i niewielkim udziałem brzozy, świerka i modrzewia. Lasy liściaste zajmują jedynie 4% powierzchni leśnej z dominującym dębem, olszą, brzozą, bukiem, lipą i klonem. Taki skład drzewostanów to efekt dostosowania się gatunków,  z wydatną pomocą człowieka, do warunków zalegających  tu olbrzymich złóż piasków, pozostałych po zlodowaceniu środkowopolskim. Od chwili powstania Nadleśnictwa Świętoszów, w rezultacie prowadzonych zalesień i odnowień naturalnych, powierzchnia leśna zwiększyła się o blisko 5 000 ha. To tak jakby zasadzić las na 6 500 boiskach do piłki nożnej.  Stąd też lasy w wieku do 40 lat zajmują ponad połowę powierzchni leśnej, czyli ok. 10000 ha. Stale powiększają się zasoby leśne w naszym Nadleśnictwie gdyż rocznie pozyskujemy  poniżej 50%  miąższości tzw. „przyrostu" drzewostanów, czyli drewna które przyrosło w ciągu roku na poszczególnych drzewach.  W ramach możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych i lokalnych warunków dokonujemy ciągłej przebudowy monolitycznych, sztucznych drzewostanów sosnowych na drzewostany mieszane z domieszką brzozy, świerka, modrzewia , buka, dębów i jodły, które swym składem i strukturą będą zbliżone do lasów naturalnych.

W obrębie Nadleśnictwa od ok. XIX w. działa duży poligon wojskowy. Wieloletnie militarne wykorzystywanie tego terenu spowodowało znaczne zubożenie świata zwierzęcego, przyczyniły się do tego głównie wielkoobszarowe pożary (często o powierzchni  powyżej 1 000 ha), rozjeżdżanie znacznych powierzchni pojazdami gąsienicowymi, kłusownictwo, zniszczenie warstwy gleby urodzajnej oraz urządzeń melioracyjnych. Dzięki odbudowaniu zbiorników wodnych i obszarów błotnych ponownie pojawiły się żurawie, bieliki, rybołowy, bąki, puszczyki. Spotykany jest bocian czarny, wydra i gronostaj. Licznie spotykamy zaskrońca, padalca, żmiję zygzakowatą, wśród owadów: jelonka rogacza, czy też owadożernego pływacza Urticularia sp. Odbudowały się liczebnie populacje dzika, sarny i jelenia. Kilka lat temu pojawiły się tu pierwsze wilki. Naszymi sprzymierzeńcami w trosce o stan lasu, są koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie, które prowadzą racjonalną gospodarkę łowiecką i utrzymują populacje zwierzyny łownej na właściwym poziomie.

Najbardziej charakterystycznym gatunkiem flory oprócz wszechobecnej sosny jest wrzos, którego zwarte połacie pokrywają ok. 10000ha pow. nadleśnictwa.  Nasze wrzosowiska corocznie odwiedzane są przez  ponad 400 milionów pszczół. Zebrany tu  miód jest sztandarowym produktem regionalnym z chronionym oznaczeniem geograficznym - Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich. Wśród licznych paproci porastających strome krawędzie pradoliny Kwisy i Bobru spotykamy chronioną paprotkę zwyczajną i górski gatunek podrzenia żebrowca.  Na licznych obszarach bagiennych występuje fiołek błotny, rosiczka okrągłolistna i pośrednia, przygiełka biała, siedmiopalecznik błotny, wąkrotka zwyczajna, wełnianka pochwowata i wąskolistna, żurawina błotna, rożynka kolczasta i bagno zwyczajne. W borach suchych licznie występują chrobotki. Spotykane są także porosty, płucnica kędzierzawa i islandzka.