Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17

Do budynku biurowego nadleśnictwa z parkingu prowadzi  ogólnodostępne  wejście przez drzwi zewnętrzne. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi  mają zapewniony dostęp do wejścia  bezpośrednio z poziomu  ulicy Brzozowej  biegnącej wzdłuż budynku. Na drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, którym należy przywołać obsługę.  Drugie wejście  dostępne bezpośrednio z ulicy Brzozowej tzw. „ wejście techniczne” jest niedostępne dla osób nieuprawionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu  przed budynkiem. Nie ma wyznaczonych miejsc  postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są  tylko korytarz i sekretariat na  parterze.  Korytarz prowadzi prosto do  sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości, którzy  przyjmowani są w sekretariacie  lub są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z która byli umówieni. Korytarz przebiega na jednym poziomie przez całą długość. Wejście do sekretariatu  nie posiada progów. Drzwi do sekretariatu posiadają minimalną szerokość 90 cm.  Korytarz i sekretariat są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą skorzystać z toalet dostępnych na parterze.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.  

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na numer +48 75 731 12 59  lub e-milowo na adres swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl