Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat FSC

Certyfikat FSC

Numer certyfikatu FSC to BV-FM\COC-007944

Konsultacje społeczne

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów ogłasza konsultacje społeczne, proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych, których zakres obrazuje poniższa tabela: 

Kody siedlisk:

2330 - Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi;

3130 - Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z klas
           Litorelletea Isoëto-Nanojuncetea;

3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
           z Nympheion, Potamion;

3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

4030 - Suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-
           Arctostaphylion
;

7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością
           z Scheuchzerio–Caricetea nigrae);

9110 - Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion;

9170 - Grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum i subkontynentalny Tilio-
           Carpinetum;

9190 - Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae;

91D0 - Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
           uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum
i
           brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne;

91E0  - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis,
            Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae
, olsy źródliskowe;

91F0  - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum.

 

Uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwa Świętoszów: ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl do 29.03.2022 r.

Ponadto informuję, że po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do 19.04.2022 r., poprzez podanie stosownej informacji na stronie internetowej jednostki.

 

 

          W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych, ogłoszonych w dniu 07.03.2022 r., Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów wyznacza listę ekosystemów referencyjnych.

Tabela: Lista ekosystemów referencyjnych

     

      Jednocześnie mając na uwadze rolę podmiotów zewnętrznych w kształtowaniu listy ekosystemów referencyjnych, pragniemy podziękować wszystkim instytucjom, które przesłały akceptację ww. wykazu. Nie wniesiono uwag i wniosków.

 

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy Nadleśnictwa Świętoszów zostały zakwalifikowane do lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w następujących kategoriach:

- Ostoje zagrożonych i ginących gatunków (1.2.)

- Kompleksy leśne - funkcja krajobrazowa (2.1.)

- Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (3.1.)

- Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (3.2.)

- Lasy wodochronne (4.1.)

- Lasy glebochronne (4.2.)

- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (6.)

Rozmieszczenie tych lasów zostało przedstawione na załączonych mapach.

HCVF Nadleśnictwo Świętoszów

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2011

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2012

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2013

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2014

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2015

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2016

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2017

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2018

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2019

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2020

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2021

Nadleśnictwo Świętoszów HCVF monitoring rok 2022

Nadleśnictwo Świętoszów Rejestr HCVF 2011

Nadleśnictwo Świętoszów Rejstr HCVF wg PUL 2014-2023

 

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych. Ewentualne uwagi odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz powierzchni referencyjnych można wnosić na adres Nadleśnictwa Świętoszów. 

 

Publikacja monitoringu zmian wybranych wskaźników oraz pozyskania leśnych produktów niedrzewnych

1. Zmiany w przyroście

- tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy- obręb Ławszowa

- tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy – obręb Świętoszów

- tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost zredukowany - obręb Ławszowa

- tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost zredukowany – obręb Świętoszów

- porównanie powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzania lasu

 

 2. Zmiany w odnowieniu lasu

- zbiorcze zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie go z planowanymi zadaniami

 - zbiorcze zestawienie wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

wykonanie prac odnowieniowych w latach 2006-2019

 

 

3. Zmiany składu gatunkowego

- zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi

 

4. Zmiany struktury wiekowej

- zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi

 

5. Zbiór nasion

- Zbiór nasion i szyszek w Nadleśnictwie Świętoszów w latach 2005-2019

 

6. Produkcja sadzonek:

- lata 2004-2008

- lata 2009 -2015

W  maju 2015 produkcja materiału sadzeniowego  zakończyła się z powodu likwidacji szkółki leśnej Lubiechów.

 

7. Pozyskanie choinek

Pozyskanie choinek w latach 2005-2019

 

8. Pozyskanie stroiszu - W latach 2004-2019 nie pozyskiwano.