Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu obejmuje:

  • zbiór i przechowywanie nasion drzew,
  • produkcję sadzonek na szkółkach,
  • zakładanie upraw leśnych,
  • pielęgnację drzewostanów.

    Dział hodowli korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
    Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się na szkółkach leśnych. Po wysadzeniu w terenie tworzą uprawy, które są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym (np. wykaszanie chwastów) i ochronnym (m.in. zabezpieczenie sadzonek repelentem zapobiegającym zgryzanie przez zwierzynę). Zabiegi te stwarzają optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym przyszłego drzewostanu.
  

 Gospodarka szkółkarska


    Nadleśnictwo Świętoszów w czerwcu 2015 roku zlikwidowało Szkółkę Leśną Lubiechów, w której prowadziło produkcję podstawowych gatunków lasotwórczych. Wygaszenie produkcji na szkółce wynika z raportu „Program rozwoju i restrukturyzacji produkcji szkółkarskiej prowadzonej w Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na lata 2007-2016". Program przewiduje zmniejszenie powierzchni szkółek leśnych w celu dostosowania do obecnych potrzeb gospodarczych i ekonomicznych.

Obecnie sadzonki Nadleśnictwo kupuje w sąsiednich nadleśnictwach, m.in. na szkółkach w  Węglińcu, Miłogostowicach czy w Kostrzycy. W dwóch ostatnich prowadzona jest specjalistyczna, kontenerowa produkcja szkółkarska. Nazwa ta pochodzi od specjalnego pojemnika, w którym hodowane są sadzonki. W ten sposób otrzymuje się drzewka z zakrytym systemem korzeniowym, które z powodzeniem można wprowadzać na grunty porolne oraz zdegradowane.


    Nasiennictwo

 

Drzewostany Nadleśnictwa Świętoszów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego, położone są w regionach nasiennych:

 

 

Drzewostany

Region pochodzenia

sosnowe

So50, So51

bukowe

Bk50

dębu bezszypułkowego

Dbb50

dębu szypułkowego

Dbs50

świerkowe

Św50

brzozowe

Brz50

 

 Bazę nasienną Nadleśnictwa Świętoszów tworzą gospodarcze drzewostany nasienne pięciu gatunków lasotwórczych o łącznej powierzchni 123,53 ha, w tym:
    - sosnowe - 101,28 ha
    - bukowe - 7,61 ha
    - dębu szypułkowego - 5,09 ha
    - olchowe – 4,51 ha
    - brzozowe – 5,04 ha    Oprócz gospodarczych drzewostanów nasiennych, wytypowano i uznano 11 źródeł nasion, które wzbogacają naszą bazę nasienną (klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, lipa drobnolistna, olsza szara). Dzięki tym działaniom, Nadleśnictwo w znaczący sposób zwiększyło różnorodność bazy nasiennej.

    Realizując program Zachowania Leśnych Zasobów Genowych, założono trzy bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni 68,69 ha. Uprawy te mają na celu zachowanie różnorodności genetycznej rodzimych gatunków drzew leśnych. Materiał sadzeniowy pochodzi z wyłączonych drzewostanów nasiennych z Nadleśnictw Węgliniec (WDN-So-283) i Bolesławiec (WDN-So-252).

    Hodowla lasu


    Obszar nadleśnictwa leży w zasięgu naturalnego występowania wszystkich ważniejszych gatunków lasotwórczych:

    - sosny zwyczajnej,
    - dębu szypułkowego i bezszypułkowego,
    - buka zwyczajnego,
    - świerka pospolitego,
    - jodły pospolitej,
    - jesionu wyniosłego.

    Typowo nizinny krajobraz Borów Dolnośląskich urozmaicają stromo opadające brzegi pradolin rzek Bobru i Kwisy.

W Nadleśnictwie Świętoszów odnowienia obejmują rocznie ok. 100 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.
   

 Odnowienia lasu możemy podzielić na:

  • odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka,
  • odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstawania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie.