Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

 

     W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

 

     Gospodarka łowiecka jako działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny prowadzona jest na podstawie Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych (WŁPH) dla Rejonu hodowlanego I – Bory Dolnośląskie Południowo-Zachodnie i Rejonu hodowlanego II – Bory Dolnośląskie Północno-Wschodnie oraz Rocznych Planów Łowieckich. WŁPH zatwierdzony na okres od 01.04.2017 do 31.03.2027r.

 

 

                        Zdjęcie: Ambona myśliwska

 

     Nadleśnictwo  Świętoszów nadzoruje gospodarkę  łowiecką prowadzoną  w 6 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 5 kół łowieckich, na łącznej powierzchni 27 644ha.

Obwody te skategoryzowane zostały jako:

 • 4 obwody bardzo dobre;
 • 2 obwody dobre

Wykaz kół łowieckich

 • Wojskowe Koło Łowieckie  "Odyniec"
 • Koło Łowieckie "Słonka"
 • Koło Łowieckie "Cyranka"
 • Wojskowe Koło Łowieckie "Wieniec"
 • Wojskowe Koło Łowieckie "Orzeł"

 

W celu określenia ilości zwierzyny bytującej na terenie Nadleśnictwa, corocznie przeprowadzana jest jej inwentaryzacja.

 

                        Zdjęcie: Inwentaryzacja zwierzyny

 

Aktualny stan zwierzyny (na dzień 10.03.2020) oraz stan docelowy (który wg Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego, należy uzyskać do 31.03.2027r.) przedstawiają niżej zamieszczone tabele.

 

Rejon I - Bory Dolnośląskie Południowo-Zachodnie

 

Gatunek

Jeleń

Daniel

Sarna

Dzik*

Stan aktualny

366

0

526

2

  Stan docelowy   

378

0

673

52

 
 
 
 

Rejon II –Bory Dolnośląskie Północno-Wschodnie

Gatunek

Jeleń

Daniel

Sarna

Dzik*

Stan aktualny

273

0

165

54

  Stan docelowy   

231

0

200

70

 

*obecny stan ilościowy dzików, ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF (afrykański pomór świń) powinien być utrzymywany na poziomie 1dzik na 1000ha powierzchni obwodu łowieckiego

 

 

Jednym z ważniejszych zadań dobrze prowadzonej gospodarki łowieckiej jest utrzymywanie liczebności zwierzyny na odpowiednim poziomie aby rozmiar szkód pozostawał stale na pułapie „szkód gospodarczo znośnych" to znaczy takich, które w określonych warunkach pozwalają na wyhodowanie lasu dobrej jakości bez nadmiernych nakładów ekonomicznych.

 

                        Zdjęcie: Uprawa

 

     To właśnie rozmiar szkód jest podstawowym kryterium decydującym o liczebności i strukturze gatunkowej zwierzyny, a także o zadaniach stojących przed Nadleśnictwem i Kołami Łowieckimi w zakresie zagospodarowania łowieckiego.

W celu zminimalizowania uszkodzeń drzewostanów przez zwierzynę, myśliwi wzbogacają bazę żerową poprzez:

 • uprawę poletek łowieckich – łącznie 63ha

  w tym 35ha łąk śródleśnych, 26,5ha poletek uprawowych, 1,5ha poletek zgryzowych,

                      Zdjęcie: Poletko łowieckie

 

 • wykładanie soli w lizawkach – corocznie około 4500kg,

 

                     Zdjęcie: Lizawka

 

     Myśliwych jak i wszystkich sympatyków łowiectwa koła łowieckie zapraszają na polowania, natomiast zwolenników bezkrwawych łowów nadleśnictwo zaprasza na polowania z aparatami fotograficznymi i kamerami, oferując do dyspozycji zorganizowane miejsca odpoczynku, ścieżki przyrodnicze, rowerowe, szlaki konne oraz trasy kajakowe.

 

                        Zdjęcie: Ścieżka przyrodnicza

 

                      Zdjęcie: Kwisa

 

  Opracował: Konrad Ratajczyk