Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

 

 

 

Nadleśnictwo Świętoszów przystąpiło do udziału w projekcie ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe’’.

Projekt finansowany jest:
- 85% UE (POIiŚ 2014-2020)
- 15% środki własne Nadleśnictwa


Cel projektu ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe’’:
• poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących w ostojach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Cele szczegółowe OPL:


• polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych,
• zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń,
• ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych

W projekcie bierze udział 98 nadleśnictw a całość nadzoruje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
Działania związane z projektem Nadleśnictwo Świętoszów  rozpocznie w roku 2018r. które będą polegały na eliminacji gatunku niepożądanego jakim jest tawuła kutnerowata Spiraea tomentosa występująca w okolicy zbiornika wodnego w leśnictwie Rudawica. Tawuła kutnerowata (Spiraea tomentosa L.) należy do rzędu rożowców (Rosales), rodziny różowatych (Rosaceae), rodzaju Spiraea L. Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej. U nas gatunek obcy. Powoduje zarastanie zbiorników wodnych. Zwalczanie tawuły - poprzez wyrywanie. Usuwanie tawuły z reguły jest trudne, najczęściej kłącza pozostają w gruncie, kruszą się i rwą.

Projekt będzie realizowany na obszarach Natura 2000. ,,Bory Dolnośląskie’’ oraz ,, Dolina Dolnej Kwisy’’  w granicach Leśnictwa Rudawica w oddziale 10 na powierzchni 4,17 ha

 Czas realizacji projektu 2017 - 2023r.

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Umowa o dofinansowanie: nr POIS.02.01.00-00-0005/16 dla projektu została zawarta w dniu 28.10.2016 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Wartość projektu w skali całego PGL LP:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00

źródło danych: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ZAKRES PROJEKTU W NADLEŚNICTWIE ŚWIĘTOSZÓW

W ramach projektu w Nadleśnictwie Świętoszów zrealizowano następujące działania: budowa 54 obiektów małej retencji.

W ramach kontynuacji  projektu w naszym nadleśnictwie planowane są następujące działania: budowa 7 obiektów małej retencji.

 1. Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Głębokie oddz. 108k/109g
 2. Budowa mostku na zbiorniku w Leśnictwie Głębokie oddz. 108k/109g
 3. Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Dębowiec oddz. 281m/277d
 4. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym  Nr 1 w Leśnictwie Rudawica oddz. 83d/c
 5. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym  Nr 2 w Leśnictwie Rudawica oddz. 83d/c
 6. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym  Nr 3 w Leśnictwie Rudawica oddz. 83d/c
 7. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym w Leśnictwie Rudawica oddz. 65 h

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.

Zbiornik retencyjny na terenie Nadleśnictwa Świętoszów

 

 

W 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Świętoszów realizowany jest autorski projekt: „Budowa i modernizacja obiektów turystycznych na obszarach chronionych Nadleśnictwa Świętoszów".

Jest to projekt realizowany w ramach działania (5.1.3) „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" V Priorytetu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt projektu to 1 277 643,04 zł – w tym dofinansowanie 869 550,00 zł. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-446/12-00, została podpisana w dniu 02.12.2014r. pomiędzy Nadleśnictwem Świętoszów a Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Celem projektu jest budowa i modernizacja obiektów turystycznych, które ukierunkują ruch turystyczny poza obszary chronione Nadleśnictwa Świętoszów, które w całości znajduje się w sieci obszarów Natura 2000 (4 obszary).

 W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Budowa miejsca postoju dla rowerzystów "Dwa Kilometry";
 2. Budowa miejsca postoju „Za Dębami";
 3. Budowa szlaku rowerowo-pieszego „Dębowe Skarpy";
 4. Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Wenecja";
 5. Modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Święte Jezioro";
 6. Modernizacja żołnierskiej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej;
 7. Modernizacja miejsca pod ognisko  w Leśnictwie Rudawica;
 8. Budowa szlaku edukacyjnego „Lisia dróżka".
 
 
 
 
 
Nasze nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, po poligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".
 
Projekt realizowany jest  w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  - strona programu http://www.POIS.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.
Umowa o dofinansowanie projektu: POIS.02.02.00.00-001/10-00 z dnia 30.11.2011r. Ze strony PGL LP umowę podpisał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Pan Marian Pigan, ze strony NFOŚiGW Zastępca Prezesa Zarządu, Pani Małgorzata Skucha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Rozpoznanie i oczyszczanie saperskie terenów
2. Ocena przyrodnicza terenów
3. Ocena geośrodowiskowa terenów
4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych
5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu
6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego
7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk
8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 W ramach ww. projektu na terenie Nadleśnictwa Świętoszów są realizowane następujące działania:
•    Rozpoznanie i oczyszczanie saperskie terenów
•    Rozbiórka lub zabezpieczanie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu
•    Ocena geośrodowiskowa terenu
•    Ocena przyrodnicza terenu
 
 
INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ZREALIZOWANE W NADLEŚNICTWIE ŚWIĘTOSZÓW W LATACH 2007-2013
 
I.    Budowa, przebudowa i/lub modernizacja dróg leśnych z przeznaczeniem na dojazdy przeciw pożarowe. 
 
 1.    "Przebudowa drogi leśnej nr 17 w Nadleśnictwie Świętoszów z przeznaczeniem na dojazd pożarowy w Leśnictwie Ławszowa Etap I oraz w Leśnictwie Jeziornik Etap II." okres realizacji 2009/2010r. przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach projektu powstało 6,5 km dojazdu p.poż.

2.    Inwestycje współfinansowane przez UE poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zrealizowane w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
a)    Lata 2011/2012
„Przebudowa dróg  leśnych z przeznaczeniem na dojazdy pożarowe w Leśnictwie Lubiechów drogi nr 1 i 16  w Nadleśnictwie Świętoszów"
b)    Rok 2013
„Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 oraz przebudowa dróg leśnych nr 6b, 6a, 6c, 1d z przeznaczeniem na dojazdy pożarowe w leśnictwie Lubiechów."·  Przebudowa dojazdu pożarowego pn. „Nadrzeczna" w Nadleśnictwie Świętoszów w Leśnictwie Jeziornik i Głębokie"

Przebudowa dróg leśnych nr 17 i 17A ETAP III z przeznaczeniem na dojazd p.poż w Leśnictwie Jeziornik

W ramach projektu powstało  15,6 km dojazdów p. poż. II. Zadania zrealizowane w latach 2007/2013 w ramach ogólnopolskiego projektu o nr.:  POIS.03.01.00-00-003/09 pod nazwą: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych",  koordynowanego przez Jednostkę Organizacyjną Lasów Państwowych CKPŚ (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie) w ramach działania 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013" objętego dotacją z Unii Europejskiej poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu osiągnięto poniższe efekty:
1.    Efekt rzeczowy:

 • Wybudowano 22 zadania z MRN
 • W tym wybudowano 56 obiektów z MRN

2.    Efekt ekologiczny:
 •  Zretencjonowano 366884 m3 wody