Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2003 roku, na wniosek Nadleśnictwa Świętoszów utworzono użytek ekologiczny „Święte Jezioro". Położony jest on w obrębie Ławszowa, leśnictwo Głębokie, łączna powierzchnia użytku wynosi 157,02 ha.

Stanowi on teren renaturalizowanych torfowych łąk, z przywracanymi dawnymi stosunkami wodnymi, obszar w części o charakterze rozległych bagien, moczarów, oczek wodnych z gęstą siecią cieków wodnych,  a w części naprzemiennie koszonych łąk. Teren ma duże znaczenie dla witalności otaczających go ekosystemów, zwłaszcza  sosnowych. Może stać się naturalnym regulatorem wilgotności dla otaczających go obszarów lasów sosnowych.

Zespoły roślinne. Na terenie użytku stwierdzono fitocenozy na etapie sukcesji prowadzącej do utworzenia torfowiska. Występują tu zbiorowiska torfowiskowe, m.in. wełniankowy Eriophoroangustifolii-Sphagnetum, oraz zbiorowisko roślin wodnych: zespół-Spirodeli Lemno-Spirodeletumpolyrrhizae.

Gatunki roślin. Stwierdzono tu rzadkie gatunki torfowiskowe: wełniankę wąskolistną Eriophorumangustifolium, siedmiopalecznik błotny Potentillapalustre, turzyce, sity i trawy.

Gatunki zwierząt. Obserwowano na tym terenie lęgi żurawia, cyraneczki, kszyka. Stanowisko regularnych polowań bielika oraz miejsce żerowe gęsi gęgawy. Notowano tu także obecność gągoła, puszczyka i bociana czarnego.