Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu obejmuje:

  • zbiór i przechowywanie nasion drzew,
  • produkcję sadzonek na szkółkach,
  • zakładanie upraw leśnych,
  • pielęgnację drzewostanów.

    Dział hodowli korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
    Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się na szkółkach leśnych. Po wysadzeniu w terenie tworzą uprawy, które są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym (np. wykaszanie chwastów) i ochronnym (m.in. zabezpieczenie sadzonek repelentem zapobiegającym zgryzanie przez zwierzynę). Zabiegi te stwarzają optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym przyszłego drzewostanu.
  

 Gospodarka szkółkarska


    Nadleśnictwo Świętoszów w czerwcu 2015 roku zlikwidowało Szkółkę Leśną Lubiechów, w której prowadziło produkcję podstawowych gatunków lasotwórczych. Wygaszenie produkcji na szkółce wynika z raportu „Program rozwoju i restrukturyzacji produkcji szkółkarskiej prowadzonej w Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na lata 2007-2016". Program przewiduje zmniejszenie powierzchni szkółek leśnych w celu dostosowania do obecnych potrzeb gospodarczych i ekonomicznych.

Obecnie sadzonki Nadleśnictwo kupuje w sąsiednich nadleśnictwach, m.in. na szkółkach w  Węglińcu, Miłogostowicach czy w Kostrzycy. W dwóch ostatnich prowadzona jest specjalistyczna, kontenerowa produkcja szkółkarska. Nazwa ta pochodzi od specjalnego pojemnika, w którym hodowane są sadzonki. W ten sposób otrzymuje się drzewka z zakrytym systemem korzeniowym, które z powodzeniem można wprowadzać na grunty porolne oraz zdegradowane.


    Nasiennictwo

 

Drzewostany Nadleśnictwa Świętoszów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego, położone są w regionach nasiennych:

 

 

Drzewostany

Region pochodzenia

sosnowe

So50, So51

bukowe

Bk50

dębu bezszypułkowego

Dbb50

dębu szypułkowego

Dbs50

świerkowe

Św50

brzozowe

Brz50

 

 Bazę nasienną Nadleśnictwa Świętoszów tworzą gospodarcze drzewostany nasienne czterech gatunków lasotwórczych o łącznej powierzchni 68,13 ha, w tym:
    - sosnowe - 50,97 ha
    - bukowe - 7,61 ha
    - olchowe – 4,51 ha
    - brzozowe – 5,04 ha    Oprócz gospodarczych drzewostanów nasiennych, wytypowano i uznano 11 źródeł nasion, które wzbogacają naszą bazę nasienną (klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, lipa drobnolistna). Dzięki tym działaniom, Nadleśnictwo w znaczący sposób zwiększyło różnorodność bazy nasiennej.

    Realizując program Zachowania Leśnych Zasobów Genowych, założono trzy bloki upraw pochodnych. Uprawy te mają na celu zachowanie różnorodności genetycznej rodzimych gatunków drzew leśnych. Materiał sadzeniowy pochodzi z wyłączonych drzewostanów nasiennych z Nadleśnictw Węgliniec (WDN-So-283) i Bolesławiec (WDN-So-252).

    Hodowla lasu


    Obszar nadleśnictwa leży w zasięgu naturalnego występowania wszystkich ważniejszych gatunków lasotwórczych:

    - sosny zwyczajnej,
    - dębu szypułkowego i bezszypułkowego,
    - buka zwyczajnego,
    - świerka pospolitego,
    - jodły pospolitej,
    - jesionu wyniosłego.

    Typowo nizinny krajobraz Borów Dolnośląskich urozmaicają stromo opadające brzegi pradolin rzek Bobru i Kwisy.

W Nadleśnictwie Świętoszów odnowienia obejmują rocznie ok. 100 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.
   

 Odnowienia lasu możemy podzielić na:

  • odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka,
  • odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstawania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie.