Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż

Informacje dla nabywców drewna

POMIAR, KLASYFIKACJA, SORTYMENTACJA

[Mp] - metr przestrzenny   to miara objętości stosowana w leśnictwie przy odbiórce drewna. Trzeba zauważyć, że pomiędzy poszczególnymi sztukami drewna, ułożonymi w stos (drewno średniowymiarowe), znajdują się puste przestrzenie, które zwiększają objętość zajmowaną przez surowiec. W 1 mp drewna sosnowego o długości 1,20 mb znajduje się ok. 0,65 m3, czyli właściwej objętości drewna.
              1 mp = drewno + powietrze
              1 m3 = drewno
Te same współczynniki przeliczające mp na m3 stosuje się w całej w Polsce, a ich zróżnicowanie zależy jedynie od gatunku drewna i sortymentu.
W cennikach drewna, stosuje się symbole poszczególnych gatunków drewna, a w przypadku drewna stosowego, dodatkowo stosuje się zróżnicowanie na drewno miękkie i twarde. Poniżej zamieszczamy słownik symboli wraz z zaliczeniem do określonej grupy drewna miękkiego lub twardego.
 
rodzaj drewna
symbol
gatunek
grupa
iglaste:
So
sosna
miękkie
Św
świerk
miękkie
Md
modrzew
miękkie
liściaste:
Ak
akacja
twarde
Bk
buk
twarde
Brz
brzoza
twarde
Db
dąb
twarde
Gb
grab
twarde
Czm
czeremcha
twarde
Ol
olsza
twarde
Os
osika
miękkie
Tp
topola
miękkie
Wrz
wierzba
miękkie

 

 

Ze względu na jakość drewno dzieli się na:

- Drewno wielkowymiarowe dłużyce lub kłody  oznaczone symbolami W - z podziałem na klasy jakościowo - wymiarowe: WA0; WB0; WC0; WD
- Drewno średniowymiarowe stosowe - oznaczone symbolem S - z podziałem na grupy: S2;  S3; S4, gdzie:
S2 - stanowi surowiec do przerobu przemysłowego lub gospodarczego
S3 - stanowi żerdzie
S4 -  stanowi opał
- Drewno małowymiarowe stosowe - oznaczone symbolem   M- z podziałem na grupy: M1; M2, gdzie:
M1 -stanowi drobnica tyczkowa
M2 -  stanowi drobnica gałęziowa
 
 

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Nadleśnictwo Świętoszów prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w korze w stanie nieprzerobionym w każdym ze swoich leśnictw i w siedzibie nadleśnictwa.

Nie w każdym leśnictwie można zakupić drewno określonego gatunku i rodzaju, którym jesteśmy zainteresowani. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie, gdzie osoba zajmująca się sprzedażą drewna wskaże odpowiednie leśnictwo.

Ceny drewna są jednakowe we wszystkich leśnictwach. Do każdej ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Wyjątkiem jest drewno opałowe S4, gdzie VAT wynosi 8%.

Warunki sprzedaży detalicznej określa aktualnie obowiązujące zarządzenie , którego treść jest ogólnie dostępna na stronie Portalu Leśno-Drzewnego
http://www.zilp.pl/drewno, oraz Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów, którego treść dostępna jest na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek jest do pobrania na wyodrębnionej stronie BIP http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp .

Sprzedaż na rzecz klientów detalicznych prowadzona jest wyłącznie za gotówkę. Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie. Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce  "Dane teleadresowe".
Dokumentem wystawionym przez leśniczego jest asygnata, która wyszczególnia rodzaj zakupionego drewna, ilość, cenę, dane leśnictwa, leśniczego, oraz osoby kupującej. Sprzedaż na fakturę VAT dokonywana jest wyłącznie w siedzibie nadleśnictwa. Nadleśnictwo nie organizuje transportu. Przewóz drewna jest organizowany staraniem i kosztem   kupującego. Reklamacje dotyczące ilości i jakości zakupionego surowca należy składać na piśmie w siedzibie Nadleśnictwa Świętoszów, dopuszcza się fax i e-mail, w terminie 7 dni od daty odbioru surowca. Zareklamowana partia drewna powinna być zabezpieczona do czasu rozpatrzenia reklamacji przez komisję nadleśnictwa. Nadleśnictwo rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
Wywozu zakupionego drewna kupujący dokonuje w terminach wskazanych na asygnacie lub fakturze drogami wskazanymi przez leśniczego.

 

 Po wyznaczonym terminie Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno i kupujący nie może rościć pretensji do jego stanu ani braków. 

 

 

 

SPRZEDAŻ HURTOWA

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Świętoszów odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w danym roku.
Zarządzenie przewiduje następujące procedury sprzedaży surowca drzewnego dla przedsiębiorców:
a) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PL - D )z uwzględnieniem wielkości zakupów
b) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno ? Drzewnym (PL - D ) dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
c) systemowe aukcje internetowe w aplikacji "e- drewno"
d) aukcje internetowe w aplikacji "e - drewno"
e) inne aukcje i submisje
f) negocjacje handlowe
Szczegółowe zasady i regulaminy poszczególnych trybów sprzedaży, stanowią załącznik do w/w Zarządzenia, które jest ogólnodostępne na stronie Portalu Leśno - Drzewnego  http://www.zilp.pl/drewno.