Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa - podział organizacyjny nadleśnictwa

Nadleśnictwo Świętoszów jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o  lasach. Podlega bezpośrednio Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania  na swoim terenie.
 

Nadleśnictwo Świętoszów dzieli się na 8 leśnictw:
•    Leśnictwo Ławszowa
•    Leśnictwo Jeziornik
•    Leśnictwo Głębokie
•    Leśnictwo Przejęsław
•    Leśnictwo Lubiechów
•    Leśnictwo Rudawica
•    Leśnictwo Strachów
•    Leśnictwo Dębowiec.


Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.
Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu, edukacji społeczeństwa, turystyki oraz sprzedaży drewna.
Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania, ewidencją lasów i gruntów oraz ich udostępnianiem .
Dział Gospodarki Leśnej administruje portal leśno – drzewny, aplikację e-drewno w zakresie przewidzianym dla nadleśnictw oraz leśną mapę numeryczną, gospodarką – łąkowo – rolną, umowami dzierżaw gruntów rolnych. Organizuje i realizuje zamówienia publiczne w zakresie usług leśnych.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Główny księgowy kieruje Działem Finansowo – Księgowym.
Główny księgowy wykonuje swoje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym.
Dział Administracyjno – Gospodarczy realizuje zadania wynikające z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa. Prowadzi sprawy związane z sekretariatem nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych, infrastrukturą nadleśnictwa, ochroną przeciwpożarową, transportem,  gospodarką mieszkaniową, organizacją i realizacją zamówień publicznych, koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej. Prowadzi sprawy związane z inwentaryzacją składników majątkowych

Posterunek Straży Leśnej  kierowany jest przez komendanta, który bezpośrednio podlega nadleśniczemu. Do zadań posterunku należy: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, prowadzenie magazynu broni oraz spraw związanych z zakresem obronności,  ochroną informacji niejawnych oraz udostępnianiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Prowadzenie spraw z zakresu udostępniania lasów i gruntów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju w trybie zawartych umów. Posterunek Straży Leśnej  gromadzi, przetwarza, udostępnia informacje kryminalne oraz kieruje zapytania do KCIK.

Inżynier nadzoru prowadzi kontrolę funkcjonalną w nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. Sprawuje bezpośrednią kontrolę wewnętrzną w nadleśnictwie, w tym realizacji zadań gospodarczych. Współpracuje z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania, koordynacji i realizacji prac gospodarczych.

Stanowisko ds. pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowniczych w nadleśnictwie. W szczególności zobowiązane jest do prowadzenia ewidencji osobowej, sprawami socjalnymi oraz szkoleniami pracowników. Prowadzi rejestr zarządzeń i decyzji. Podlega bezpośrednio nadleśniczemu.

Stanowisko w zakresie bhp prowadzi całokształt zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu gospodarki leśnej określonych w Zarządzeniach Dyrektora Generalnego oraz Kodeksu Pracy. Podlega bezpośrednio nadleśniczemu.

Stanowisko ds. administrowania systemem informatycznym administruje SILP na poziomie nadleśnictwa. Bezpośrednio podlega nadleśniczemu. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa administruje  bezpieczeństwem informacji w nadleśnictwie. Do zadań stanowiska należy przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz controlling BIP. Administruje BIP. Rozlicza zamówienia publiczne poprzez prowadzenie rejestru postępowań, rejestru zamówień publicznych i rejestru wniosków.